Domovská stránka - O firmě - Obchodní podmínky
Tyto obchodní  podmínky  jsou  nedílnou  součástí každého návrh smlouvy ze strany prodávajícího. Přijetím návrhu smlouvy, popř.  nabídky potvrzuje kupující souhlas s těmito podmínkami, neuvede-li výslovně, že s nimi, popř. některými ustanoveními nesouhlasí.  Obchodní podmínky  platí v případě, že v kupní smlouvě není sjednáno něco jiného.  Kupní  smlouva se řídí ust.  §  2079 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Objednávkou, odeslanou prodávajícímu na základě jeho nabídky,  je kupující vázán.  Po jejím přijetí  prodávajícím není možno ji měnit nebo rušit.

Dodání zboží

1.1. Pokud není sjednáno jinak, zajišťuje dopravu  zboží do místa určení  na vlastní náklad kupující. Zboží je dodáno okamžikem jeho předání kupujícímu nebo jím pověřené třetí osobě (dopravci). Kupující nebo jím pověřená třetí osoba převzetí zboží písemně potvrdí na kopii dodacího listu.
1.2. Kupující převezme vyrobené zboží, resp. zajistí jeho  převzetí  ve sjednaném termínu nebo v termínu prodlouženém dle bodu 1.5., 1.6. a 5.3. nebo zkráceném dle bodu 1.7. těchto podmínek.  Prodávající upozorní kupujícího na změnu sjednaného termínu dodání zboží, jinak není povinen kupujícího k převzetí zboží vyzývat.
1.3. V případě, že kupující nebo jím pověřená třetí osoba nepřevezme zboží do 48 hodin po termínu uvedeném v bodě 1.2. těchto podmínek, je prodávající oprávněn zajistit na náklady kupujícího dopravu do sídla kupujícího sám.
1.4. Pokud kupující  nepřevezme zboží v termínu dle bodu 1.2., je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč 200,-- za každý den prodlení s plněním uvedené povinnosti.
1.5. Termín  dodání  zboží,  který je  uveden  v kupní smlouvě,  lze prodloužit dohodou stran. V  případech  uvedených  pod  bodem  1.6.  a  5.3.  těchto  podmínek se termín dodání zboží prodlužuje o dobu prodlení kupujícího a  dále  při  vzniku  neodvratitelné,  nepřekonatelné a  nepředvídatelné  překážky  na  straně  prodávajícího.   
1.6. Před vlastní výrobou objednaného zboží provádí prodávající přípravu tisku a přípravu nástrojů. Zahájení přípravných prací je vázáno na doručení písemné objednávky kupujícího, kterou je potvrzena písemná nabídka prodávajícího. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání zboží. V takovém případě vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží a stanoví mu k převzetí zboží nový termín, ve kterém je zboží připraveno k odběru.
1.7. Množství zboží, jehož dodání je sjednáno ve smlouvě, je vzhledem k výrobnímu postupu prodávajícího množstvím přibližným. Tolerance, tedy rozdíl mezi množstvím zboží uvedeným ve smlouvě a množstvím skutečně dodaným, nesmí přesáhnout +- 10%. U smluv, ve kterých je sjednané množství nižší než 200 ks, je tolerance +- 20 ks. Prodávající má  nárok na zaplacení ceny skutečně dodaného zboží v rámci uvedené tolerance.

Vady zboží

2.1. Případné vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně. Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout a zjevné vady oznámit prodávajícímu do 10 dní ode dne jejich převzetí. V reklamaci musí kupující přesně označit dodací list, se kterým mu bylo vadné zboží dodáno.

Záruka za jakost

3.1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a to po dobu 6 měsíců, avšak pouze za předpokladu, že kupující dodrží  podmínky skladování zboží stanovené v čl. 4.3. těchto obchodních podmínek. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.

Balení a skladování

4.1. Pokud není uvedeno jinak, bude zboží dodáváno na paletách EUR, které hradí kupující. V případě, že  kupující obdrží zboží na zapůjčených paletách, je povinen palety do 1  měsíce vrátit, jinak mu budou vyúčtovány.  V případě, že je zboží dodáno ve vratných obalech, může kupující vrátit tyto obaly zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen převzít od kupujícího vratné obaly, pokud jsou vráceny nepoškozené do 2 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Určení, zda je obal vratný, přísluší prodávajícímu. Cenu obalů vrácených v souladu s těmito podmínkami uhradí prodávající kupujícímu po převzetí obalů a jejím vyúčtování. O ceně vratných obalů bude kupující informován prodávajícím.
4.2. V případě, že zboží není dodáváno ve vratných obalech nebo kupující vratný obal nevrátí prodávajícímu, převádí spolu s dodávaným zbožím prodávající na kupujícího a to v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 477/2001 Sb., o obalech i vlastnické právo k obalu takového zboží a tím i práva a povinnosti dle § 10 a § 12  citovaného zákona.
4.3. Výrobky  z  hladkých a vlnitých  lepenek se  skladují  v  krytých, suchých a větratelných místnostech a musí být chráněny  před přímými povětrnostními vlivy, zemní vlhkostí a sálavým teplem, rovněž tak před extrémními teplotami. Výrobky si zachovávají zaručené fyzikální vlastnosti při skladování při teplotách 0 až + 24° C a vlhkosti vzduchu do 50%.

Cena a platební podmínky

5.1. Celková kupní cena uvedená v kupní smlouvě je cenou, která odpovídá množství zboží uvedenému ve smlouvě. Tato kupní cena se zvýší nebo sníží v závislosti na skutečně dodaném množství zboží dle bodu 1.7. těchto podmínek. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, rozumí se celkovou kupní cenou, cena bez DPH zahrnující cenu dodaného množství zboží, cenu tiskových a výsekových nástrojů. Cena EUR palet není součástí kupní ceny, tyto budou  účtovány na daňovém dokladu společně se zbožím, dle skutečně dodaného množství palet EUR.
5.2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, Je faktura splatná do 14 dnů od data jejího vystavení.
5.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na sjednanou kupní cenu až do výše 100 % celkové kupní ceny s DPH před započetím prací na sjednaném zboží. Kupující je povinen prodávajícímu požadovanou zálohu uhradit v termínu určeném ve vyúčtování zálohy fakturou. Po dobu  než dojde k uhrazení zálohy na kupní cenu, není prodávající povinen zahájit výrobu zboží a sjednaný termín dodání zboží se o dobu prodlení s úhradou zálohy prodlužuje.
5.4. Vyúčtovaná kupní cena nebo záloha se považuje za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na příslušný účet prodávajícího.
5.5. Pokud nedojde k uhrazení kupní ceny, její části, nebo zálohy řádně a včas, je kupující v prodlení. V případě prodlení s úhradou příslušné částky je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení stanovený vládním nařízením č. 142/1994 Sb. v platném znění.
5.6. Prodávající je oprávněn upravit ceny zboží uvedené v kupní smlouvě v případě, že dojde ke změně vstupních cen energií a/nebo vstupních materiálů o více než 3% oproti stavu ke dni uzavření kupní smlouvy. Prodávající upraví ceny zboží poměrně o změnu cen energií a/nebo vstupních materiálů. Prodávající je povinen změnu cen energií a/nebo vstupních materiálů doložit kupujícímu na vyžádání. V případě vstupního materiálu (vlnité lepenky) se prodávající řídí dle průměrných hodnot zveřejněného indexu EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst = Evropská služba pro podnikatele) vztahujících se na Německo.
5.7. V případě, že dojde ke změně kurzu CZK (koruny české) ke měně, ve které je uzavřena kupní smlouva o více než 3% oproti stavu ke dni uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn upravit jednostranně ceny zboží v rozsahu změny kurzu ke dni uskutečnění dodávky. Prodávající se při tom řídí kurzem deviza střed za příslušnou měnovou jednotku stanoveným Českou národní bankou.

 

Výsekové a tiskové nástroje, grafické podklady, vzorky

6.1. Před vlastní výrobou objednaného zboží provádí prodávající přípravu tisku a přípravu nástrojů. Zahájení přípravných prací je vázáno na doručení písemné objednávky kupujícího, kterou je potvrzena písemná nabídka prodávajícího. Pokud je pro výrobu zboží potřeba zpřesňující údaje, má prodávající právo požadovat od kupujícího potřebnou součinnost. Nesplnění tohoto ujednání kupujícím zakládá prodávajícímu právo nebýt vázán termínem plnění, který je uveden v Potvrzení objednávky, případně zakládá právo prodávajícího na odstoupení od této smlouvy/PO. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání zboží. V takovém případě vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží a stanoví mu k převzetí zboží nový termín, ve kterém je zboží připraveno k odběru.
6.2. Výsekové a tiskové nástroje, které byly použity k výrobě zboží, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího, dokud za ně kupující prodávajícímu neuhradil plnou kupní cenu. V případě, že kupující po přechodu vlastnického práva výsekové či tiskové nástroje nepřevezme, prodávající je bezplatně uschová po dobu maximálně jednoho roku. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn s nimi nakládat dle svého uvážení, popř. je i ekologicky zlikvidovat.
6.3. Kupující odpovídá za to, že jeho grafické podklady neporušují autorská práva chráněná příslušnými právními předpisy, a že předané grafické podklady jsou obsahově správné a úplné. Prodávající neověřuje skutečnosti uvedené v předcházející větě a neodpovídá za škodu způsobenou komukoliv v důsledku porušení autorských práv ze strany tvůrce předaných grafických podkladů nebo nedostatků v jejich obsahové stránce.
6.4. Výroba vzorků probíhá na vzorkovacím plotru a je odlišná od výroby sériové. Při výrobě vzorků není možné napodobit stlačení nebo narušení materiálu vlivem průjezdu výrobní linkou, které snižuje pevnost lepenky. Vzorek je tedy pouze rozměrový a nelze ho použít k testování zatížení a nosnosti.

Ukončení smluvního vztahu

7.1. Nedojde-li k uhrazení zálohy kupní ceny dle bodu 5.3. těchto podmínek ani do 10 dnů od splatnosti  zálohy uvedené prodávajícím v jejím vyúčtování, může prodávající okamžitě odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy také v případě, že kupující má vůči němu neuhrazený závazek z jiného smluvního vztahu, pokud prodlení kupujícího s úhradou tohoto závazku přesáhne 30 dnů jeho splatnosti. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného projevu vůle prodávajícího kupujícímu.
7.2. V případě ukončení smluvního vztahu po té, co již bylo započato s výrobou objednaného zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady vynaložené na přípravu tisku, výsekové nástroje a dosud uskutečněnou výrobu (např. spotřebovaná energie, materiál, opotřebení výrobního zařízení, mzdové náklady, ostatní fixní náklady prodávajícího, ceny uhrazené prodávajícím dodavatelům tiskových a výsekových nástrojů, dopravné, ušlý zisk prodávajícího).

Ostatní ujednání

8.1. Prodávající je oprávněn započíst na jakoukoliv poskytnutou platbu svoji existující pohledávku vůči kupujícímu, a to i doposud  nesplatnou.
8.2. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
8.3. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami a uzavřenou kupní smlouvu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


V Třebechovicích  dne  1.6.2016
historie a spolupráce
historie a spolupráce
certifikáty
certifikáty
napsali o nás
napsali o nás
    Máte zájem o klopové krabice? Volejte naši kontaktní linku 495 052 000. Pro nezávaznou poptávku klikněte zde >>
© Solpap, s. r. o., Resslova 350, 503 46 Třebechovice pod Orebem
E-mail: objednavky@solpap.cz, tel.: +420 495 052 000

Evropská unie


 


Projekt “EASYBOX č. 2.2.ITP03/082” byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,

Evropského fondu pro regionální rozvoj.